جمعه

شاخه‎ی ترد انگشت‎‌‎هام را هزاری هم بشکنند، باز سبز می‎شوم!