دوشنبه

طعم تمبر- چهار

به خدا اگر بدانی از هجوم دوست داشتن‎ات پوست سینه‎ام چه اندازه نازک شده..