پنجشنبه

از «دروغ‎گو»ها و «هرزه»ها فاصله بگیر دخترک!
اما از «دروغ‎گوهای هرزه» با همه‎ی توانی که داری فرار کن!