شنبه

می‎دونی امید مثل چیه؟ مثل یه پر کوچیک کرکی خاکستری که حتا اگه پُرنفس هم فوتش کنی، از سر هیچ دیواری رد نمی‎شه..