دوشنبه

سه صبح یک‌شنبه‌ست. می‎دونه که روشنای صبحی درکار نیست دیگه...