چهارشنبه

«آن درختی کو شود با یار جفت»- پنج

کلاغ‎ها آیه‎های هجرند
از درختی به درختی