پنجشنبه

شب هایی هست که پتو را کنار می زنی، می نشینی میان تخت و های های گریه سر می دهی. های های گریه سر می دهی. های های گریه..