یکشنبه

دخترک صورتش را آورده نزدیک و به خنده‎ی ریز و پچ‎پچه پرسیده، اثر بوسه‎ی طولانی‎ست یا لب‎گزیدنِ اوج سرخوشی؟ گفتم کبودی کابوس ندیده‎ای تا به حال؟