شنبه

طعم تمبر- سی

می‎خواهم با تو آن کنم
که بهار می‎کند
با همه گیلاس‎بُنان-پابلو نرودا، ترجمان بیژن الهی-