یکشنبه

گرماش را برای آخرین بار به سینه فشردم و توی تقویم نوشتم، دیگر تمام شد!