پنجشنبه

با خودم از دیشب مدام تکرار می‌کنم، دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ دیگه باید چی‌کار می‌کردم لعنتی؟ و اون کلمه‌ی بی‌رحم مثل زهر توی تن و جان و روانم پخش می‌شه. منتشر می‌شه. بیزار می‌شم. تا ریشه به درد میام.