شنبه

جراحتِ جانِ ترمه از صدای بید

آخ اسماعیل!
وقتی درخت خشک همسایه هم شاخه‎اش را دریغ می‎کند از دیوارت، امید را از ریشه بکن.