پنجشنبه

گریه شاید همین باشد، سر بلند کنی و صد بار کتاب را بگذاری دمر، دراز بکشی و چشم‌هات را فرو کنی تو تاریکی ِ ساعد و کفِ پاهات تیر بکشد.