دوشنبه

برای ما، تنها
بوسه‎ها می‎مانند
کرک‎دار، چون زنبورکان که می‎میرند
وقتی از کندو پرمی‎گیرند


-دره‎ی علف هزاررنگ، آسیپ ماندلشتام، ترجمان بیژن الهی-