دوشنبه

دل‎‌تنگی تنانه- دوازده

می‎دانی دو انگشتت بوی تن او را بگیرد یعنی چه؟ هی دست بکشی بر آن صفحه‎ی سرد. هی عکس را بزرگ کنی. هی تماشا کنی. هی چشم‎هات پر شود. هی دست بکشی بر آن صفحه‎ی سرد. هی عکس را بزرگ کنی. هی تماشا کنی. هی چشم‎هات پر شود. هی دست بکشی بر آن صفحه‎ی سرد. هی عکس را بزرگ کنی. هی تماشا کنی. هی چشم‎هات پر شود. نه، نمی‎دانی...