پنجشنبه

دل‎تنگی تنانه- هشت

چون گیلاس‎های نورسِ سرخِ باغ عدن، بندبند انگشت‎هات را به گرم مرطوب دهان گذاشته هیچ؟