یکشنبه

«کنش وهمناک از دور»

فیزیک کوانتوم از ویژگی عجیبی می‎گوید به نام "Nonlocality". ذرات کوانتومی که زمانی در تماس هم بوده‎اند، می‎توانند پیوندشان را حتا پس از جداشدن حفظ کنند. و کنش‎های یکی -بدون توجه به فاصله- همواره بر دیگری تاثیر می‎گذارد. چیزی به نام «کنش وهمناک از دور»!