چهارشنبه

چهارشنبه‎های لب‎پَر

درباره‎ی «شهامت» نوشته بودم، درفت شد. بد نیست گاهی سر به گریبان‎مان فروبریم و بجوییم‎اش..