سه‌شنبه

دویدن افاقه نکرده بود. نامه افاقه نکرده بود. گریه افاقه نکرده بود. زن ته‎مانده امیدش را هم باخت. پرید به رود..