شنبه

طعم تمبر- بیست‎وچهار

کاش چیزی می‎گفتی. کاش توی تاریکی به اسم کوچک صدایم می‎زدی. کاش توی تاریکی چشم‎هام را می‎دیدی. کاش گرمی دستت را می‎گذاشتی کنار صورتم. کاش.. این بغض آویخته از شانه‎های کاش را می‎بینی؟