پنجشنبه

دل‎تنگی تنانه- سه

از آخ اگر بدانی‎هاست، وقتی گودال شبنم نشسته‎ی گلوگاه‎ات را می‎سپاری به آهوی بازیگوش لب‎هام..