چهارشنبه

طعم تمبر- سی‎وهفت

امروز، روز صلح است. درخت اگر دیدی، شاخه‎هاش پُرستاره، تبر نزن!
امروز، روز صلح است. و من هنوز نام تو را نمی‎دانم.