دوشنبه

طعم تمبر- سی‎ونه

«جان من است او
نان من است او
متصل است او
معتدل است او
مثل ندارد..»