یکشنبه

طعم تمبر- چهل

آخ که به نی‌نی چشم‌هات موج‌موج آهو داری تو