شنبه

خشم چون گوزنی نر شاخ‎های چندخوشه و بزرگش را به دنده‎هام فرومی‎برد. بیرون می‎کشد. فرومی‎برد. بیرون می‎کشد. فرومی‎برد. بیرون می‎کشد. تا نفرت از سینه‎ام شتک بزند به کلمات..