چهارشنبه

از آدم‎های بی‎عاطفه‎ی بی‎رحم فاصله بگیرید

روزهای تضرع و گریز. روزهای فاصله. روزهای تف به بی‎رحمی، تف به بی‎رحمی، تف به بی‎رحمی. روزهای ناگزیر از تب. روزهای سوگِ امید. روزهای گم در هزارتوی اندوه. روزهای تهی از معنا. روزهای تکرار و تکرار و هیچ. روزهای بی‎سبب. روزهای بی‎علاج. روزهای آخ. روزهای آخ. روزهای آخ. وقتی قندیل‎های بلندِ تیزِ ستبرِ سردِ هزاران ساله بر شانه‎هات فروافتاده‎اند، بر دست‎هات، میان سینه‎ات..