پنجشنبه

طعمِ تمبر- یک

تا این‌جا راهی نیست خانه خنک است تُنگِ شربتِ بهارنارنج عرق کرده دربست بگیر نقطه