دوشنبه

ما فاصله گرفتیم یا فاصله از ما گرفت؟!

همه چیز به سکوت گذشت
من خیره به دست‌هاش
او به لیوان چای