شنبه

طعم تمبر- پنجاه‌ودو

 بلدی با دست‌هات این‌طـــــور محاطش باشی از شر نابکارن؟