پنجشنبه

بس آه کشیده بود، بالون تنهایی‎ش بزرگ و بزرگ‎تر شده بود توی اتاقک تنگ سینه‎ش.