شنبه

«تا به من گوش دهی»

تا به من گوش دهی
کلماتم
گاه نازکی می‎گیرند
چون رد گاکیان روی کرانه‎ها-بیست شعر عاشقانه و یک سرود نومیدی، پابلو نرودا، ترجمان بیژن الهی-