دوشنبه

شبیه زنی که پستانش پُرشیر، کودکش اما مُرده.

سرگردانم. گم کرده‎ام. چیزی را که نیست، گم کرده‎ام. حتا کلمه را. و حرف رسانای حالم نیست...