پنجشنبه

وقتی پرنده روی استخوان ترقوه‌ات جان داد

خیلی سخت آغشته‌ی آدمی می‌شوم. خیلی سخت، خیلی سخت‌تر از آن‌که گمان کنی. و همیشه هم اشتباهی..