چهارشنبه

خوزه آرکادیو بوئندیا زیر همون درخت بلوط از یاد رفت، تموم کرد.

گیرم فردا بشه صد و یک سال فلان..