جمعه

حوالی دقیقه‌ی هشت صدایم کن

یا ترمه‌ام را بپیچ به حسرتِ سلانه‌ی نم‌دارِ این صدا و برو

+